Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Cheri Yasodaku Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Hindi: चेरि यशोदकु शिशु वितडु धारुणि ब्रह्मकु तण्ड्रियु नितडु ॥ सोलसि चूचिननु सूर्यचन्द्रुलनु ललि वेदचल्लेडुलक्षणुडु । निलिचिननिलुवुन निखिलदेवतल कलिगिञ्चु सुरलगनिवो यितडु ॥ माटलाडिननु मरियजाण्डमुलु कोटुलु वोडमेटिगुणराशि । नीटगुनूर्पुल निखिलवेदमुलु चाटुवनू रेटिसमुद्र मितडु ॥ मुङ्गिट जोलसिन मोहन मात्मल बोङ्गिञ्चेघनपुरुषुडु । सङ्गति मावण्टिशरणागतुलकु नङ्गमु श्रीवेङ्कटाधिपु डितडु ॥ Annamayya Keerthana – […]

Scroll to top