Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Cheri Yasodaku Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Malayalam: ചേരി യശോദകു ശിശു വിതഡു ധാരുണി ബ്രഹ്മകു തംഡ്രിയു നിതഡു || സൊലസി ചൂചിനനു സൂര്യചംദ്രുലനു ലലി വെദചല്ലെഡുലക്ഷണുഡു | നിലിചിനനിലുവുന നിഖിലദേവതല കലിഗിംചു സുരലഗനിവോ യിതഡു || മാടലാഡിനനു മരിയജാംഡമുലു കോടുലു വോഡമേടിഗുണരാശി | നീടഗുനൂര്പുല നിഖിലവേദമുലു ചാടുവനൂ രേടിസമുദ്ര മിതഡു || മുംഗിട ജൊലസിന മോഹന മാത്മല ബൊംഗിംചേഘനപുരുഷുഡു | സംഗതി മാവംടിശരണാഗതുലകു നംഗമു ശ്രീവേംകടാധിപു ഡിതഡു || Annamayya Keerthana – […]

Scroll to top