Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa in Hindi With Meaning

Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Hindi: देव यी तगवु दीर्चवय्या वेवेलकु निदि विन्नपमय्या ॥ तनुवुन बोडमिनतति निन्द्रियमुलु पोनिगि येक्कडिकि बोवुनया । पेनगि तल्लिकड बिड्डलु भुविलो येनगोनि येक्कडि केगुदुरय्या ॥ पोडुगुचु मनमुन बोडमिन यासलु अदन नेक्कडिकि नरुगुनया । वोदुगुचु जलमुलनुण्डु मत्स्यमुलु पदपडि येगति बासीनय्या ॥ ललि नोकटोकटिकि लङ्केलु निवे अलरुचु नेमनि यन्दुनया । बलु श्रीवेङ्कटपति […]

Scroll to top