Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu Hindi Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu Lyrics in Hindi: इतरुलकु निनु नेरुगदरमा ॥ सततसत्यव्रतुलु सम्पूर्णमोहविर- हितुलेरुगुदुरु निनु निन्दिरारमणा ॥ नारीकटाक्षपटुनाराचभयरहित- शूरुलेरुगुदुरु निनु जूचेटिचूपु । घोरसंसार सङ्कुलपरिच्छेदुलगु- धीरुलेरुगुदुरु नीदिव्यविग्रहमु…