Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu Lyrics in Malayalam: ഇതരുലകു നിനു നെരുഗദരമാ || സതതസത്യവ്രതുലു സംപൂര്ണമോഹവിര- ഹിതുലെരുഗുദുരു നിനു നിംദിരാരമണാ || നാരീകടാക്ഷപടുനാരാചഭയരഹിത- ശൂരുലെരുഗുദുരു നിനു ജൂചേടിചൂപു | ഘൊരസംസാര സംകുലപരിച്ഛേദുലഗു- ധീരുലെരുഗുദുരു നീദിവ്യവിഗ്രഹമു || രാഗഭോഗവിദൂര രംജിതാത്മുലു മഹാ- ഭാഗുലെരുഗുദുരു നിനു ബ്രണുതിംചുവിധമു | ആഗമോക്തപ്രകാരാഭിഗമ്യുലു മഹാ- യോഗുലെരുഗുദുരു നീവുംഡേടിവുനികി || പരമഭാഗവത പദപദ്മസേവാനിജാ- ഭരണു ലെരുഗുദുരു നീപലികേടിപലുകു | പരഗുനിത്യാനംദ പരിപൂര്ണമാനസ- സ്ഥിരു ലെരുഗുദുരു നിനു ദിരുവേംകടേശ || Annamayya Keerthana […]

Scroll to top