Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kamadhenuvide Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Malayalam: കാമധേനു വിദേ കല്പവൃക്ഷ മിദേ പ്രാമാണ്യമു ഗല പ്രപന്നുലകു || ഹരിനാമജപമേ ആഭരണംബുലു പരമാത്മുനിനുതി പരിമളമു | ദരണിദരു പാദസേവേ ഭോഗമു പരമംബെരിഗിന പ്രപന്നുലകു || ദേവുനി ധ്യാനമു ദിവ്യാന്നംബുലു ശ്രീവിഭു ഭക്തേ ജീവനമു | ആവിഷ്ണു കൈംകര്യമേ സംസാരമു പാവനുലഗു യീ പ്രപന്നുലകു || യേപുന ശ്രീവേംകടേശുഡേ സര്വമു ദാപൈ യിതനി വംദനമേ വിധി | കാപുഗ ശരണാഗതുലേ ചുട്ടാലു പൈ പയി ഗെലിചിന പ്രപന്നുലകു […]

Scroll to top