Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kolichina Vaarala Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala Malayalam

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala Lyrics in Malayalam: കൊലിചിന വാരല കൊംഗുപൈഡിതഡു | ബലിമി താരക ബ്രഹ്മമീതഡു || ഇനവംശാംബുധി നെഗസിന തേജമു | ഘനയജ്ഞംബുല ഗല ഫലമു | മനുജരൂപമുന മനിയെഡി ബ്രഹ്മമു | നിനുവുല രഘുകുല നിധാനമീതഡു || പരമാന്നമുലോപലി സാരപുജവി | പരഗിനദിവിജുല ഭയഹരമു | മരിഗിനസീതാ മംഗളസൂത്രമു | ധരലോ രാമാവതാരംബിതഡു || ചകിതദാനവുല സംഹാരചക്രമു | സകല വനചരുല ജയകരമു | വികസിതമഗു ശ്രീവേംകട നിലയമു | […]

Scroll to top