Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Kolichina Vaarala Malayalam Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Kolichina Vaarala Lyrics in Malayalam: കൊലിചിന വാരല കൊംഗുപൈഡിതഡു | ബലിമി താരക ബ്രഹ്മമീതഡു || ഇനവംശാംബുധി നെഗസിന തേജമു | ഘനയജ്ഞംബുല ഗല ഫലമു | മനുജരൂപമുന മനിയെഡി ബ്രഹ്മമു…