Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro Kannada Lyrics

Annamayya Keerthana – Kulukuga Nadavaro in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Kulukuga Nadavaro Lyrics in Kannada: ಕುಲುಕಕ ನಡವರೋ ಕೊಮ್ಮಲಾಲಾ | ಜಲಜಲ ರಾಲೀನಿ ಜಾಜುಲು ಮಾಯಮ್ಮಕು || ಒಯ್ಯನೇ ಮೇನು ಗದಲೀ ನೊಪ್ಪುಗಾ ನಡವರೋ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಶ್ರೀಪಾದತಾಕು ಕಾಂತುಲಾಲಾ | ಪಯ್ಯೆದ ಚೆಱಗು ಜಾರೀ ಭಾರಪು ಗುಬ್ಬಲ ಮಿದ ಅಯ್ಯೋ ಚೆಮರಿಂಚೆ ಮಾ ಯಮ್ಮಕು ನೆನ್ನುದುರು || ಚಲ್ಲೆಡಿ ಗಂದವೊಡಿಯೈ ಜಾರೀ ನಿಲುವರೋ ಪಲ್ಲಕಿ ವಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದು ಬಣತುಲಾಲ | ಮೊಲ್ಲಮೈನ ಕುಂದನಪು ಮುತ್ಯಾಲ ಕುಚ್ಚುಲದರ ಗಲ್ಲನುಚು ಗಂಕಣಾಲು ಗದಲೀಮಾಯಮ್ಮಕು || […]

Scroll to top