Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Mahinudyogi Kaavale Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Mahinudyogi Kaavale in Malayalam

Annamayya Keerthana – Mahinudyogi Kaavale Lyrics in Malayalam: മഹിനുദ്യോഗി കാവലെ മനുജുഡൈന വാഡു | സഹജി വലെ നുംഡി ഏമി സാധിംചലെഡു || വെദകി തലചുകുംടേ വിഷ്ണുഡു കാനവച്ചു | ചെദരി മരചിതേ സൃഷ്ടി ചീകടൗ | പൊദലി നഡിചിതേനു ഭൂമെല്ലാ മെട്ടി രാവച്ചു | നിദുരിംചിതേ കാലമു നിമിഷമൈ തോചു || വേഡുകതോ ചദിവിതേ വേദശാസ്ത്ര സംപന്നുഡൗ | ജാഡതോ നൂരകുംഡിതേ ജഡുഡൗനു | വോഡക തപസിയൈതേ വുന്നതോന്നതുഡൗ | കൂഡക സോമരി […]

Scroll to top