Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Muddugaare Yasoda Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Muddugaare Yasoda in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Muddugare Yashoda Lyrics in Hindi: मुद्दुगारे यशोद मुङ्गिटि मुत्यमु वीडु । तिद्दरानि महिमल देवकी सुतुडु ॥ अन्त निन्त गोल्लेतल अरचेति माणिक्यमु । पन्त माडे कंसुनि पालि वज्रमु । कान्तुल मूडु लोकाल गरुड पच्च बूस । चेन्तल मालो नुन्न चिन्नि कृष्णुडु ॥ रतिकेलि रुक्मिणिकि रङ्गु मोवि पगडमु । मिति गोवर्धनपु गोमेधिकमु । सतमै […]

Scroll to top