Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Navarasamuladee Nalinaakshi Hindi Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Navarasamuladee Nalinaakshi Lyrics in Hindi: नवरसमुलदी नलिनाक्षि । जवकट्टि नीकु जवि सेसीनि ॥ शृङ्गार रसमु चेलिय मोकम्बुन । सङ्गति वीररसमु गोल्ल । रङ्गगु करुणरसमु…