Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Navarasamuladee Nalinaakshi Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Navarasamuladee Nalinaakshi in Malayalam With Meaning

Navarasamuladee Nalinaakshi Lyrics in Malayalam: നവരസമുലദീ നളിനാക്ഷി | ജവകട്ടി നീകു ജവി സേസീനി || ശൃംഗാര രസമു ചെലിയ മൊകംബുന | സംഗതി വീരരസമു ഗോള്ള | രംഗഗു കരുണരസമു പെദവുലനു | അംഗപു ഗുചമുല നദ്ഭുത രസമു || ചെലി ഹാസ്യരസമു ചെലവുല നിംഡീ | പലുചനി നഡുമുന ഭയരസമു | കലികി വാഡുഗന്നുല ഭീഭത്സമു | അല ബൊമ ജംകെനല നദെ രൗദ്രംബു || രതി മരപുല ശാംതരസംബദെ | അതി […]

Scroll to top