Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Nitya Poojalivigo Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Nitya Poojalivigo in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Nitya Pooja livigo Lyrics in Hindi: नित्य पूजलिविगो नेरिचिन नोहो । प्रत्यक्षमैनट्टि परमात्मुनिकि नित्य पूजलिविगो ॥ तनुवे गुडियट तलये शिखरमट पेनु हृदयमे हरि पीठमट । कनुगोन चूपुले घन दीपमुलट तन लोपलि अन्तर्यामिकिनि ॥ पलुके मन्त्रमट पादयिन नालुके कलकल मनु पिडि घण्टयट । नलुवैन रुचुले नैवेद्यमुलट तलपुलोपलनुन्न दैवमुनकु ॥ गमन चेष्टले अङ्गरङ्ग गतियट […]

Scroll to top