Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Puttu Bhogulamu Memu Hindi Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Puttu Bhogulamu Memu lyrics in Hindi: पुट्टुभोगुलमु मेमु भुवि हरिदासुलमु । नट्टनडिमि दोरलु नाकिय्यवलेना ॥ पल्लकीलु नन्दनालु पडिवागे तेजीलु वेल्लविरि महालक्ष्मी विलासमुलु । तल्लियाके…