Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ashtamurtiraksha Stotram Lyrics in Punjabi

Home /

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਹੇ ਸ਼ਰ੍ਵ ਭੂਰੂਪ ਪਰ੍ਵਤਸੁਤੇਸ਼ ਹੇ ਧਰ੍ਮ ਵਸ਼ਵਾਹ ਕਾਞ੍ਚੀਪੁਰੀਸ਼ । ਦਵਵਾਸ ਸੌਗਨ੍ਧ੍ਯ ਭੁਜਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ ਪਥ੍ਵੀਸ਼ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਪ੍ਰਥਮਾਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇ ॥ ੧॥ ਹੇ ਦੋਸ਼ਮਲ ਜਾਡ੍ਯਹਰ ਸ਼ੈਲਜਾਪ ਹੇ…