Tag - asitakrutam shivastotram

Shiva Stotram

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Asitakrutam Shiva Stotram in Kannada: ॥ ಅಸಿತಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಅಸಿತ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಸಿತ ಉವಾಚ || ಜಗದ್ಗುರೋ ನಮ್ಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ ಚ | ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಚ...