Tag - Badrinatha Ashtakam lyrics in Punjabi

Ashtaka

Shri Badrinath Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਬਦਰੀਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਬਦਰੀਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਭੂ-ਵੈਕੁਣ੍ਠ-ਕਤਂ ਵਾਸਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਜਗਤ੍ਪਤਿਮ੍। ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗ-ਪ੍ਰਦਾਤਾਰਂ ਸ਼੍ਰੀਬਦਰੀਸ਼ਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਤਾਪਤ੍ਰਯ-ਹਰਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ-ਪੁਸ਼੍ਟਿ...