Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhadrakali Stutih Slokam English

Bhadrakali Stutih Lyrics in English

bhadrakālīstutiḥ Lyrics in English: brahmavisnu ucatuh – namami tvam visvakartrim paresim nityamadyam satyavijnanarupam । vacatitam nirgunam catisuksmam jnanatitam suddhavijnanagamyam ॥ 1॥ purnam suddham visvarupam surupam devim vandyam visvavandyamapi tvam । sarvantahsthamuttamasthanasamstha- mide kalim visvasampalayitrim ॥ 2॥ mayatitam mayinim vapi mayam bhimam syamam bhimanetram suresim । vidyam siddham sarvabhutasayastha- mide kalim visvasamharakartrim ॥ 3॥ no te […]

Scroll to top