Tag - Bhagavad Gita Chapter 10 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada: ಅಥ ದಶಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ | ಯತ್ತೇ‌உಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || 1...