Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavad Gita Chapter 14 Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Bengali: অথ চতুর্দশো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্য়ামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম | য়জ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ || 1 || ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য় মম সাধর্ম্য়মাগতাঃ | সর্গে‌உপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্য়থন্তি চ || 2 || মম য়োনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্গর্ভং দধাম্য়হম | সংভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত || 3 || সর্বয়োনিষু […]

Scroll to top