Tag - Bhagavad Gita Chapter 14 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Kannada: ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಙ್ಞಾನಾನಾಂ ಙ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ | ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ...