Tag - Bhagavad Gita Chapter 15 Hindi

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Hindi

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Hindi: अथ पञ्चदशो‌உध्यायः । श्रीभगवानुवाच । ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स...