Tag - Bhagavad Gita Chapter 15 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Kannada: ಅಥ ಪಂಚದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ | ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ...