Tag - Bhagavad Gita Chapter 7 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada: ಅಥ ಸಪ್ತಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಾಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ | ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಙ್ಞಾಸ್ಯಸಿ...