Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavanashtakam lyrics in Bengali

Bhavana Ashtakam Lyrics in Bengali | ভাবনাষ্টকম্

ভাবনাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: অংগনামংগনামন্তরে বিগ্রহং কুণ্ডলোদ্ভাসিতং দিব্যকর্ণদ্বয়ম্ । বিভৃতং সুস্থিতং য়োগপীঠোত্তমে সন্ততং ভাবয়ে শ্রীপতীশাত্মজম্ ॥ ১ ॥ মোহনীয়াননং শৃঙ্গপর্বস্থিতং কাননেষু প্রিয়াবাসমত্যদ্ভুতম্ । দীনসংরক্ষণকং বাসবেনার্চিতং সন্ততং ভাবয়ে শ্রীপতীশাত্মজম্ ॥ ২ ॥ কোমল়ম্ কুন্তল়ং স্নিগ্ধমত্যদ্ভুতং বিভৃতং মোহনং নীলবর্ণাঞ্চিতম্ । কামদং নির্মলং ভূতবৃন্দাবৃতং সন্ততং ভাবয়ে শ্রীপতীশাত্মজম্ ॥ ৩ ॥ অংবরং দিব্যনীলদ্যুতিং শোভনং অংবুবর্ণোপমং গাত্রশোভাকরম্ । বিম্বমত্যদ্ভুতাকারজং বিভৃতং […]

Scroll to top