Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavbandhan Mukti Ashtakam Text in English

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in English

bhavabandhamuktyaṣṭakam Lyrics in English: ekam dvitiyarahitam sadabadhitam ca saccitsvarupamiti yacchrutisirsapugaih । jegiyate sakalalokavivartabhutam tadbhavayami satatam bhavabandhamuktyai ॥ 1॥ annasumanasamukhaprakrtinjagada kosanchrutiryadavabodhakrte’tra panca । sarvantaram bhrgumunipravareṇa drstam tadbhavayami satatam bhavabandhamuktyai ॥ 2॥ anasakena tapasa bahudaksiṇena yajnena dananicayacchrutipathatasca । icchanti vettumiha yaddharaṇisuragrya- stadbhavayami satatam bhavabandhamuktyai ॥ 3॥ kascidvipascidiha samsrtisaukhyavancham santyajya sadgurumupetya krpapayo’bdhim । vijnaya tadvacanatah khalu modate ya- […]

Scroll to top