Tag - Dharsanam

Slokas

Kara Dharsanam

Kara Dharsanam : కర ధర్సనం Karaagre Vasathe Lakshmih ! Karamadhyee Saraswathi ! Karamuulee Sdhithaa Gouri ...

Slokas

Chandhra Dharsanam

Chandhra Dharsanam (all the days in a month): Kshirsaagara Sampanna ! Lakshmipriya Sahodara ! Hiranya Makutaath Bhaasin ! Baala Chandhra Namosthuthe ...