Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Durga Sooktam Meaning

Sri Durga Suktam Lyrics in Kannada With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Kannada ಓಂ || ಜಾತವೇ’ದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ’ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದ’ಹಾತಿ ವೇದಃ’ | ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ’ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ || ತಾಮಗ್ನಿವ’ರ್ಣಾಂ ತಪ’ಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈ’ರೋಚನೀಂ ಕ’ರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾ”ಮ್ | ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗ್‍ಮ್ ಶರ’ಣಮಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ ಸುತರ’ಸಿ ತರಸೇ’ ನಮಃ’ || ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾ’ರಯಾ ನವ್ಯೋ’ ಅಸ್ಮಾಂಥ್-ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಪೂಶ್ಚ’ ಪೃಥ್ವೀ ಬ’ಹುಲಾ ನ’ ಉರ್ವೀ ಭವಾ’ ತೋಕಾಯ […]

Sri Durga Suktam Lyrics in Hindi With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Hindi ॐ ॥ जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑ मरातीय॒तो निद॑हाति॒ वेदः॑ । स नः॑ पर्-ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒ता‌உत्य॒ग्निः ॥ ताम॒ग्निव॑र्णां तप॑सा ज्वल॒न्तीं वै॑रोच॒नीं क॑र्मफ॒लेषु॒ जुष्टा॓म् । दु॒र्गां दे॒वीग्ं शर॑णम॒हं प्रप॑द्ये सु॒तर॑सि तरसे॑ नमः॑ ॥ अग्ने॒ त्वं पा॑रया॒ नव्यो॑ अ॒स्मान्थ्-स्व॒स्तिभि॒रति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॓ । पूश्च॑ पृ॒थ्वी ब॑हु॒ला न॑ उ॒र्वी भवा॑ तो॒काय॒ […]

Sri Durga Suktam Lyrics in Bengali With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Bengali ওং || জাতবে’দসে সুনবাম সোম’ মরাতীয়তো নিদ’হাতি বেদঃ’ | স নঃ’ পর-ষদতি’ দুর্গাণি বিশ্বা’ নাবেব সিংধুং’ দুরিতা‌உত্য়গ্নিঃ || তামগ্নিব’র্ণাং তপ’সা জ্বলংতীং বৈ’রোচনীং ক’র্মফলেষু জুষ্টা”ম | দুর্গাং দেবীগ্‍ম শর’ণমহং প্রপ’দ্য়ে সুতর’সি তরসে’ নমঃ’ || অগ্নে ত্বং পা’রয়া নব্য়ো’ অস্মাংথ-স্বস্তিভিরতি’ দুর্গাণি বিশ্বা” | পূশ্চ’ পৃথ্বী ব’হুলা ন’ উর্বী ভবা’ তোকায় […]

Sri Durga Suktam Lyrics in Malayalam With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Malayalam ഓം || ജാതവേ’ദസേ സുനവാമ സോമ’ മരാതീയതോ നിദ’ഹാതി വേദഃ’ | സ നഃ’ പര്-ഷദതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ’ നാവേവ സിംധും’ ദുരിതാ‌உത്യഗ്നിഃ || താമഗ്നിവ’ര്ണാം തപ’സാ ജ്വലംതീം വൈ’രോചനീം ക’ര്മഫലേഷു ജുഷ്ടാ’മ് | ദുര്ഗാം ദേവീഗ്‍മ് ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ സുതര’സി തരസേ’ നമഃ’ || അഗ്നേ ത്വം പാ’രയാ നവ്യോ’ അസ്മാംഥ്-സ്വസ്തിഭിരതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ’ | പൂശ്ച’ പൃഥ്വീ ബ’ഹുലാ ന’ ഉര്വീ ഭവാ’ തോകായ […]

Sri Durga Suktam Lyrics in Tamil With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Tamil ஓம் || ஜாதவே’தஸே ஸுனவாம ஸோம’ மராதீயதோ னித’ஹாதி வேதஃ’ | ஸ னஃ’ பர்-ஷததி’ துர்காணி விஶ்வா’ னாவேவ ஸிம்தும்’ துரிதா‌உத்யக்னிஃ || தாமக்னிவ’ர்ணாம் தப’ஸா ஜ்வலம்தீம் வை’ரோசனீம் க’ர்மபலேஷு ஜுஷ்டா”ம் | துர்காம் தேவீக்‍ம் ஶர’ணமஹம் ப்ரப’த்யே ஸுதர’ஸி தரஸே’ னமஃ’ || அக்னே த்வம் பா’ரயா னவ்யோ’ அஸ்மாம்த்-ஸ்வஸ்திபிரதி’ துர்காணி விஶ்வா” | பூஶ்ச’ ப்றுத்வீ ப’ஹுலா ன’ உர்வீ பவா’ தோகாய […]

Sri Durga Suktam Lyrics in Telugu With Meaning

Devi Stotram – Durga Suktam in Telugu ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ || అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ […]

Scroll to top