Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ekashloki Sundara Kandam Lyrics in Kannada

EkashlokI Sundarakandam Lyrics in Kannada and Meaning

EkashlokI Sundarakandam in Kannada: ॥ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ಸುನ್ದರಕಾಂಡಮ್ ॥ ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮಾನನುಗ್ರಹ ಬಲಾತ್ತೀರ್ಣಾಮ್ಬುಧಿರ್ಲೀಲಯಾ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಶಾಮ್ಯ ರಾಮದಯಿತಾಮ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ವನಂ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ । ಅಕ್ಷಾದೀನ್ ವಿನಿಹತ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಶಕಮ್ ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಪುನಃ ತೀರ್ಣಾಬ್ಧಿಃ ಕಪಿಭಿರ್ಯುತೋ ಯಮನಮತ್ ತಮ್ ರಾಮಚನ್ದ್ರಮ್ಭಜೇ ॥ ಇತಿ ರಾಘವೇನ್ದ್ರಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ಸುನ್ದರಕಾಂಡಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ । Ekashloki Sundarakandam Meaning: I worship that Shri Rama, by whose grace, Shri Hanuman, who has Lakshmi […]

Scroll to top