Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

English Bhrigu Panchak Stotra lyrics

Bhrigupanchakastotra Lyrics in English

śrī bhṛgupañcakastotram Lyrics in English: dvijendravamsatarakam samastaduhkhaharakam daridratavidarakam svadharmasetudharakam । sadaiva devananditam samasta sastrapaṇḍitam bhajami bhasmabhusitam svabhargabhasitam bhrgum ॥ 1॥ viragaraganirjharam namami vai vidamvaram parampararavindareṇusatpadam sitambaram । sadaiva sadhanaparam samadhinisthabhusuram bhajami bhasmabhusitam svabhargabhasitam bhrgum ॥ 2॥ sanatanam ca sasvatam samastisaukhyasarjakam samunnatam sumanasam sivadisaṅgasadhakam । samardhakam samarpitam sadaiva santisodhakam namami bhasmabhusitam svabhargabhasitam bhrgum ॥ 3॥ pathami […]

Scroll to top