Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

English Shri Gokulesh Ashtakam 3

Shri Gokulesha Ashtakam 3 Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam 3 Lyrics in English: yativasadharanise dharmalopapravrtte haricaranasahayo yah svadharmam jugopa । vihitabhajanabharo dharmaraksavatarah sa jagati jayati srivallabho gokulesah ॥ 1॥ asaduditavidari vedavadanusari yaducitahitakari bhaktimargapracari । ruciratilakadhari maladhari tulasyah sa jayati jayati srivallabho gokulesah ॥ 2॥ bahuvidhijananarmaproktibanairadharmah prakatamayati marmasphotamaradvidhaya । vapusi bhajanavarma prapya kalyanadharmah sa jayati navakarma gokule gokulesah ॥ 3॥ nigamajanitadharmadrohini ksoninathe sakalasahajavesastatsamipam sametya […]

Scroll to top