Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

enta matramuna evvaru talachina lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Enta Matramuna in Hindi With Meaning

Enta Matramuna was wrote by Annamacharya Enta Matramuna Lyrics in Hindi: एन्त मात्रमुन एव्वरु तलचिन, अन्तमात्रमे नीवु अन्तरान्तरमुलेञ्चि चूड, पिण्डन्ते निप्पटि अन्नट्लु ॥ कोलुतुरु मिमु वैष्णवुलु, कूरिमितो विष्णुडनि पलुकुदुरु मिमु वेदान्तुलु, परब्रह्मम्बनुचु । तलतुरु मिमु शैवुलु, तगिन भक्तुलुनू शिवुडनुचु अलरि पोगडुदुरु कापालिकुलु, आदि भैरवुडनुचु । सरि मिम्मुदुरु साक्तेयुलु, शक्ति रूपु नीवनुचु दरिशनमुलु मिमु नाना विधुलनु, […]

Scroll to top