Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gananayaka Ashtakam in Hindi

Sri Gananayakashtakam Lyrics in Hindi with Meaning

Sri Gananayakashtakam mp3: Sri Gananayakashtakam Lyrics in Hindi: ॥ गणनायकाष्टकम् ॥ एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् । लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १॥ मौञ्जीकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् । बालेन्दुसुकलामौलिं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २॥ अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितम् । भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ३॥ चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितम् । चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥ गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् । पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं […]

Scroll to top