Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Guru Ashtakam of Adi Shankaracharya in Kannada

Shri Adi Sankaracharya’s Guru Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

Shri Adi Sankaracharya’s Guru Ashtakam Lyrics in Kannada : ಜನ್ಮಾನೇಕಶತೈಃ ಸದಾದರಯುಜಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಾರಾಧಿತೋ ಭಕ್ತೈರ್ವೈದಿಕಲಕ್ಷಣೇನ ವಿಧಿನಾ ಸನ್ತುಷ್ಟ ಈಶಃ ಸ್ವಯಮ್ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಗುರುರೂಪಮೇತ್ಯ ಕೃಪಯಾ ದೃಗ್ಗೋಚರಃ ಸನ್ ಪ್ರಭುಃ ತತ್ತ್ವಂ ಸಾಧು ವಿಬೋಧ್ಯ ತಾರಯತಿ ತಾನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಾರ್ಣವಾತ್ ॥ ಶರೀರಂ ಸುರೂಪಂ ತಥಾ ವಾ ಕಲತ್ರಂ ಯಶಶ್ಚಾರು ಚಿತ್ರಂ ಧನಂ ಮೇರುತುಲ್ಯಮ್ । ಮನಶ್ಚೇನ್ನ ಲಗ್ನಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಮ್ ॥ 1॥ […]

Scroll to top