Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hanuman Pancharatna Stotram Kannada

Hanumath Pancha Ratnam Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Hanumath Pancharatnam Lyrics in Kannada: ॥ ಹನುಮತ್ಪಂಚರತ್ನಂ ॥ ವೀತಾಖಿಲ-ವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಜಾತಾನಂದಾಶ್ರ ಪುಲಕಮತ್ಯಚ್ಛಮ್ । ಸೀತಾಪತಿ ದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥ ತರುಣಾರುಣ ಮುಖ-ಕಮಲಂ ಕರುಣಾ-ರಸಪೂರ-ಪೂರಿತಾಪಾಂಗಮ್ । ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲ-ಮಹಿಮಾನಮಂಜನಾ-ಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 2 ॥ ಶಂಬರವೈರಿ-ಶರಾತಿಗಮಂಬುಜದಲ-ವಿಪುಲ-ಲೋಚನೋದಾರಮ್ । ಕಂಬುಗಲಮನಿಲದಿಷ್ಟಮ್ ಬಿಂಬ-ಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಮವಲಂಬೇ ॥ 3 ॥ ದೂರೀಕೃತ-ಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ-ರಾಮವೈಭವ-ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ । ದಾರಿತ-ದಶಮುಖ-ಕೀರ್ತಿಃ ಪುರತೋ ಮಮ ಭಾತು ಹನುಮತೋ ಮೂರ್ತಿಃ ॥ 4 ॥ ವಾನರ-ನಿಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಾನವಕುಲ-ಕುಮುದ-ರವಿಕರ-ಸದೃಶಮ್ । ದೀನ-ಜನಾವನ-ದೀಕ್ಷಂ ಪವನ ತಪಃ ಪಾಕಪುಂಜಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ […]

Scroll to top