Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalabhairava Ashtakam And Mantra in Kannada

Shri Kalabhairavashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಅಂಗಸುನ್ದರತ್ವನಿನ್ದಿತಾಂಗಜಾತವೈಭವಂ ಭೃಂಗಸರ್ವಗರ್ವಹಾರಿದೇಹಕಾನ್ತಿಶೋಭಿತಮ್ । ಮಂಗಲೌಘದಾನದಕ್ಷಪಾದಪದ್ಮಸಂಸ್ಮೃತಿಂ ಶೃಂಗಶೈಲವಾಸಿನಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಲಭೈರವಮ್ ॥ 1॥ ಪಾದನಮ್ರಮೂಕಲೋಕವಾಕ್ಪ್ರದಾನದೀಕ್ಷಿತಂ ವೇದವೇದ್ಯಮೀಶಮೋದವಾರ್ಧಿಶುಭ್ರದೀಧಿತಿಮ್ । ಆದರೇಣ ದೇವತಾಭಿರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ಶೃಂಗಶೈಲವಾಸಿನಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಲಭೈರವಮ್ ॥ 2॥ ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷಮಿನ್ದುವಕ್ತ್ರಮಿನ್ದಿರೇಶನಾಯಕಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠಮಿಷ್ಟದಾನಧೂತಕಲ್ಪಪಾದಪಮ್ । ಅಮ್ಬರಾದಿಭೂತರೂಪಮಮ್ಬರಾಯಿತಾಮ್ಬರಂ ಶೃಂಗಶೈಲವಾಸಿನಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಲಭೈರವಮ್ ॥ 3॥ ಮನ್ದಭಾಗ್ಯಮಪ್ಯರಂ ಸುರೇನ್ದ್ರತುಲ್ಯವೈಭವಂ ಸುನ್ದರಂ ಚ ಕಾಮತೋಽಪಿ ಸಂವಿಧಾಯ ಸನ್ತತಮ್ । ಪಾಲಯನ್ತಮಾತ್ಮಜಾತಮಾದರಾತ್ಪಿತಾ ಯಥಾ ಶೃಂಗಶೈಲವಾಸಿನಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಲಭೈರವಮ್ ॥ 4॥ ನಮ್ರಕಷ್ಟನಾಶದಕ್ಷಮಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಮ್ರಹಾಸಶೋಭಿತುಂಡಮಚ್ಛಗಂಡದರ್ಪಣಮ್ । ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಮಾನಚೋರದನ್ತಕಾನ್ತಿಭಾಸುರಂ ಶೃಂಗಶೈಲವಾಸಿನಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಲಭೈರವಮ್ ॥ […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Kannada With Meaning | ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ । var ಬಿನ್ದು ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ । ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 2॥ ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ । ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 3॥ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಮ್ । var ಸ್ಥಿರಮ್ ವಿನಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ var ನಿಕ್ವಣನ್ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 4॥ ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ […]

Scroll to top