Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamakshi Devi Ashtakam Lyrics in Kannada

Kamakshyashtakam Lyrics in Kannada With Meaning | ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮನೀಯಚಾರುಮಕುಟಾಂ ಕೌಸುಮ್ಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಮ್ । ಶ್ರೀವಾಣೀಶಚಿಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಸುಪ್ರಭಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವನ್ದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಮ್ ॥ 1॥ ಮಾಲಾಮೌಕ್ತಿಕಕನ್ಧರಾಂ ಶಶಿಮುಖೀಂ ಶಮ್ಭುಪ್ರಿಯಾಂ ಸುನ್ದರೀಂ ಶರ್ವಾಣೀಂ ಶರಚಾಪಮಂಡಿತಕರಾಂ ಶೀತಾಂಶುಬಿಮ್ಬಾನನಾಮ್ । ವೀಣಾಗಾನವಿನೋದಕೇಲಿರಸಿಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ ಭಗವತೀಂ ವನ್ದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಮ್ ॥ 2॥ ಶ್ಯಾಮಾಂ ಚಾರುನಿತಮ್ಬಿನೀಂ ಗುರುಭುಜಾಂ ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಾಂ ಶಿವಾಂ ಶರ್ವಾಲಿಂಗಿತನೀಲಚಾರುವಪುಷೀಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಪ್ರವಾಲಾಧರಾಮ್ । ಬಾಲಾಂ ಬಾಲತಮಾಲಕಾನ್ತಿರುಚಿರಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಮ್ಬೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರುಣಾಮಯೀಂ […]

Scroll to top