Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamala Pathyashtakam Lyrics in Punjabi

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਮਲਾਪਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਕਮਲਾਪਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਭੁਜਗਤਲ੍ਪਗਤਂ ਘਨਸੁਨ੍ਦਰਂ ਗਰੁਡਵਾਹਨਮਮ੍ਬੁਜਲੋਚਨਮ੍ । ਨਲਿਨਚਕ੍ਰਗਦਾਕਰਮਵ੍ਯਯਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾਃ ਕਮਲਾਪਤਿਮ੍ ॥ ੧॥ ਅਲਿਕੁਲਾਸਿਤਕੋਮਲਕੁਨ੍ਤਲਂ ਵਿਮਲਪੀਤਦੁਕੂਲਮਨੋਹਰਮ੍ । ਜਲਧਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਵਾਮਕਲੇਵਰਂ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾਃ ਕਮਲਾਪਤਿਮ੍ ॥ ੨॥ ਕਿਮੁ ਜਪੈਸ਼੍ਚ ਤਪੋਭਿਰੁਤਾਧ੍ਵਰੈਰਪਿ ਕਿਮੁਤ੍ਤਮਤੀਰ੍ਥਨਿਸ਼ੇਵਣੈਃ । ਕਿਮੁਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਕਦਂਬਵਿਲੋਕਨੈਃ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾਃ ਕਮਲਾਪਤਿਮ੍ ॥ ੩॥ ਮਨੁਜਦੇਹਮਿਮਂ ਭੁਵਿ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਸਮਧਿਗਮ੍ਯ ਸੁਰੈਰਪਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮ੍ । ਵਿਸ਼ਯਲਂਪਟਤਾਮਪਹਾਯ ਵੈ ਭਜਤ ਰੇ ਮਨੁਜਾਃ ਕਮਲਾਪਤਿਮ੍ ॥ ੪॥ ਨ ਵਨਿਤਾ […]

Scroll to top