Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Kamala Pathyashtakam Lyrics in Telugu

Home /

కమలాపత్యష్టకమ్ Lyrics in Telugu: భుజగతల్పగతం ఘనసున్దరం గరుడవాహనమమ్బుజలోచనమ్ । నలినచక్రగదాకరమవ్యయం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ ॥ ౧॥ అలికులాసితకోమలకున్తలం విమలపీతదుకూలమనోహరమ్ । జలధిజాశ్రితవామకలేవరం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ ॥ ౨॥ కిము జపైశ్చ…