Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kanakadhara Stotram Adi sankaracharya Hindi

Kanaka Dhaaraa Stotram Lyrics in Hindi With Meaning

Kanaka Dhaaraa Stotram was written by Adi Shankaracharya. Kanakadhara Stotram in Hindi: वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्द कन्दलं अमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ 1 ॥ मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवा याः ॥ 2 ॥ […]

Scroll to top