Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

kAshIpa~nchakam Lyrics in Kannada

Kashipanchakam Lyrics in Kannada

Kashi Panchakam in Kannada: ॥ ಕಾಶೀಪಂಚಕಮ್ ॥ ಮನೋನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಮೋಪಶಾನ್ತಿಃ ಸಾ ತೀರ್ಥವರ್ಯಾ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಚ । ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾಹಾ ವಿಮಲಾದಿಗಂಗಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 1 ॥ ಯಸ್ಯಾಮಿದಂ ಕಲ್ಪಿತಮಿನ್ದ್ರಜಾಲಂ ಚರಾಚರಂ ಭಾತಿ ಮನೋವಿಲಾಸಮ್ । ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖೈಕಾ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 2 ॥ ಕೋಶೇಷು ಪಂಚಸ್ವಧಿರಾಜಮಾನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಭವಾನೀ ಪ್ರತಿದೇಹಗೇಹಮ್ । ಸಾಕ್ಷೀ ಶಿವಃ ಸರ್ವಗತೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 3 ॥ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಹಿ ಕಾಶ್ಯತೇ ಕಾಶೀ ಕಾಶೀ […]

Scroll to top