Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kevalashtakam Text in English

Kaivalyashtakam Lyrics in English with Meaning

kaivalyāṣṭakam Lyrics in English: Madhuram Madhurebhyopi, Mangalebhyopi Mangalam, Pavanam pavenebhoyobi, Harair nama Kevalam || 1 || Aabrhamasthambha paryantham, Sarva maaya mayam Jagath, Sathyam sathyam puna sathyam, Harair nama Kevalam || 2 || Sa guru sa pitha chapi, Sa matha bandhavopi sa, Shikshayecheth sada smathu, Harair nama Kevalam || 3 || Niswase na hi viswasa, Kadha […]

Scroll to top