Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam And Mantra in Hindi

Kiratha Ashtakam Lyrics in Hindi | किराताष्टकं

किराताष्टकं Lyrics in Hindi: श्रीः ॥ श्रीगणेशाय नमः । किरातशास्त्रे नमः ॥ अथ किराताष्टकम् ॥ प्रत्यर्थि-व्रात-वक्षःस्थल-रुधिरसुरापानमत्ता पृषत्कं चापे सन्धाय तिष्ठन् हृदयसरसिजे मामके तापहं तम् । पिम्भोत्तंसः शरण्यः पशुपतितनयो नीरदाभः प्रसन्नो देवः पायादपायात् शबरवपुरसौ सावधानः सदा नः ॥ १॥ आखेटाय वनेचरस्य गिरिजासक्तस्य शम्भोः सुतः त्रातुं यो भुवनं पुरा समजनि ख्यातः किराताकृतिः । कोदण्डक्षुरिकाधरो घनरवः पिञ्छावतंसोज्ज्वलः स […]

Scroll to top