Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Krishna’s Hymn lyrics in Hindi

श्रीनन्दकुमाराष्टकम् Lyrics in Hindi: सुन्दरगोपालं उरवनमालं नयनविशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रमानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरम् । वल्लभघनश्यामं पूर्णकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ॥ १॥ सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं…