Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kunja Bihari Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2

ಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ದ್ವಿತೀಯಂ ಶ್ರೀಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಮಃ ಕುಂಜವಿಹಾರಿಣೇ । ಅವಿರತರತಿಬನ್ಧುಸ್ಮೇರತಾಬನ್ಧುರಶ್ರೀಃ ಕಬಲಿತ ಇವ ರಾಧಾಪಾಂಗಭಂಗೀತರಂಗೈಃ । ಮುದಿತವದನಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾಪೀತಧಾರೀ ಮುದಿರಮಧುರಕಾನ್ತಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 1॥ ತತಸುಷಿರಘನಾನಾಂ ನಾದಮಾನದ್ಧಭಾಜಾಂ ಜನಯತಿ ತರುಣೀನಾಂ ಮಂಡಲೇ ಮಂಡಿತಾನಾಮ್ । ತಟಭುವಿ ನಟರಾಜಕ್ರೀಡಯಾ ಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾಃ ವಿದಧದತುಲಚಾರಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 2॥ ಶಿಖಿನಿಗಲಿತಷಡ್ಜೇಕೋಕಿಲೇ ಪಂಚಮಾಢ್ಯೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ನವವಂಶ್ಯೋದ್ದಾಮಯನ್ ಗ್ರಾಮಮುಖ್ಯಮ್ । ಧೃತಮೃಗಮದಗನ್ಧಃ ಸುಷ್ಠುಗಾನ್ಧಾರಸಂಜ್ಞಂ ತ್ರಿಭುವನಧೃತಿಹಾರಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 3॥ ಅನುಪಮಕರಶಾಖೋಪಾತ್ತರಾಧಾಂಗುಲೀಕೋ ಲಘು ಲಘು ಕುಸುಮಾನಾಂ ಪರ್ಯಟನ್ ವಾಟಿಕಾಯಾಮ್ […]

Scroll to top