Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kunja Bihari Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼੍ਰੀਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਨਮਃ ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰਿਣੇ । ਅਵਿਰਤਰਤਿਬਨ੍ਧੁਸ੍ਮੇਰਤਾਬਨ੍ਧੁਰਸ਼੍ਰੀਃ ਕਬਲਿਤ ਇਵ ਰਾਧਾਪਾਙ੍ਗਭਙ੍ਗੀਤਰਙ੍ਗੈਃ । ਮੁਦਿਤਵਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਪੀਤਧਾਰੀ ਮੁਦਿਰਮਧੁਰਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੧॥ ਤਤਸੁਸ਼ਿਰਘਨਾਨਾਂ ਨਾਦਮਾਨਦ੍ਧਭਾਜਾਂ ਜਨਯਤਿ ਤਰੁਣੀਨਾਂ ਮਣ੍ਡਲੇ ਮਣ੍ਡਿਤਾਨਾਮ੍ । ਤਟਭੁਵਿ ਨਟਰਾਜਕ੍ਰੀਡਯਾ ਭਾਨੁਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾਃ ਵਿਦਧਦਤੁਲਚਾਰਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੨॥ ਸ਼ਿਖਿਨਿਗਲਿਤਸ਼ਡ੍ਜੇਕੋਕਿਲੇ ਪਞ੍ਚਮਾਢ੍ਯੇ ਸ੍ਵਯਮਪਿ ਨਵਵਂਸ਼੍ਯੋਦ੍ਦਾਮਯਨ੍ ਗ੍ਰਾਮਮੁਖ੍ਯਮ੍ । ਧਤਮਗਮਦਗਨ੍ਧਃ ਸੁਸ਼੍ਠੁਗਾਨ੍ਧਾਰਸਂਜ੍ਞਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਧਤਿਹਾਰਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੩॥ ਅਨੁਪਮਕਰਸ਼ਾਖੋਪਾਤ੍ਤਰਾਧਾਙ੍ਗੁਲੀਕੋ ਲਘੁ ਲਘੁ ਕੁਸੁਮਾਨਾਂ ਪਰ੍ਯਟਨ੍ ਵਾਟਿਕਾਯਾਮ੍ […]

Scroll to top