Tag - lalitApanchakam Panchakam Malayalam

Panchaka

lalitApanchakam 5 Lyrics in Malayalam ॥ ലലിതാപഞ്ചകം ॥

ലലിതാപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിന്ദം ബിംബാധരം പൃഥുലമൌക്തികശോഭിനാസം । ആകര്‍ണദീര്‍ഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഭാലദേശം...