Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: lingashtakam

Home /

AUM liN^gaashhTakam.h Lyrics in English: brahmamuraarisuraarchitaliN^gam.h nirmalabhaasitashobhitaliN^gam.h | janmajaduHkhavinaashakaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashivaliN^gam.h || 1|| devamunipravaraarchitaliN^gam.h kaamadaham.h karuNaakara liN^gam.h | raavaNadarpavinaashanaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 2|| sarvasugandhisulepitaliN^gam.h…