Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Balaji Suprabhatam Lyrics Bengali

Venkateswara Suprabhatam Bengali Lyrics

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Bengali: কৌসল্য়া সুপ্রজা রাম পূর্বাসংধ্য়া প্রবর্ততে | উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্য়ং দৈবমাহ্নিকম || 1 || উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিংদ উত্তিষ্ঠ গরুডধ্বজ | উত্তিষ্ঠ কমলাকাংত ত্রৈলোক্য়ং মংগলং কুরু || 2 || মাতস্সমস্ত জগতাং মধুকৈটভারেঃ বক্ষোবিহারিণি মনোহর দিব্য়মূর্তে | শ্রীস্বামিনি শ্রিতজনপ্রিয় দানশীলে শ্রী বেংকটেশ দয়িতে তব সুপ্রভাতম || 3 || তব সুপ্রভাতমরবিংদ লোচনে ভবতু প্রসন্নমুখ […]

Scroll to top