Tag - Lord Balaji Vajra Kavacham Kannada

Vishnu Stotram

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in Kannada: ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಕಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾಂ ತದೇವ ಕವಚಂ ಮಮ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ...